صنعت حمل و نقل

صنعت حمل و نقل

صنعت حمل و نقل

صنعت حمل و نقل

در صنعت حمل و نقل از کمپرسورها در زمینه های مختلفی استفاده می شود.

لازم است که بدانید مانند صنایع دیگر، در این صنعت هم نیز ظرفیت و فشار کمپرسورهای هوای فشرده بکار گرفته شده مطابق کاربرد آن ها و نیز دستگاه هایی که توسط هوای فشرده تغذیه می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.

کمپرسورهایی که با ظرفیت ها و فشار ها متفاوت در قطار های درون شهری و بین شهری - کشتی های باری ، تفریحی و تجاری - هواپیمایی و ... مورد استفاده قرارمی گیرند از جمله کاربردهای کمپرسورها در این صنایع هستند.

اشتراک گذاری
دانلود کاتالوگ